شركت گاز استان آذربايجان شرقي : معرفي شركت گازاستان آذربايجان شرقي
شنبه، 27 خرداد 1396 - 09:50 کد خبر:161

بخش اصلي و عمدۀ مصارف گاز طبيعي استان از خطوط صادراتي 48 اينچ تركيه و 30 اينچ ارمنستان ( منشعب از خط صادراتي تركيه ) و خطوط بين استاني  30 اينچ اردبيل - سراب ، 36 اينچ مياندوآب-تبريز و بخشي نيز از خط 12 اينچ اصلاندوز خمارلو آبش احمد تأمين ،  و توسعه گازرساني با احداث خط 16 اينچ ورزقان اهر منشعب از خط صادراتي ارمنستان در حال اقدام مي باشد.

ايجاد و بهره برداري بهينه از زيرساخت مناسب انتقال و توزيع گاز در سطح استان كه بالغ بر 1600 كيلومتر خطوط پرفشار 1000 پوندي و 18964كيلومتر خطوط فشار متوسط 250 پوندي و فشار پايين 60 پوندي بوده ، باعث گرديده تا 100% خانوار شهري و 90.65% خانوار روستايي از مزيت رفاهي و 39 محور و شهرك صنعتي ، منطقه آزاد تجاري - صنعتي ارس ، شهرك سرمايه گذاري خارجي تبريز ،....  حداقل 1756 واحد صنعتي عمده اعم از پالايشگاه ، پتروشيمي ، نيروگاه ها ، كارخانجات ذوب و ريخته گري ، فولاد ، سيمان ، گچ ، كوره هاي آجرپزي ، آسفالت ، .... 157 جايگاه توزيع سوخت گاز طبيعي ( CNG ) و 4299 واحد صنعتي جزء از مزيت اقتصادي و زيست محيطي سوخت سبز و مستمر گاز طبيعي در قالب 1462580  مصرف كننده  ، بهره مند گردند.  همچنين عمليات توسعه گازرساني به 211 روستا با 10199 خانوار در حال اقدام بوده كه پس از اتمام ، سطح خانوار روستايي تحت پوشش استان بالغ بر 93.92% خواهد گرديد.

پتانسيل توزيع سوخت مستمر و مورد رجحان محيط زيست در گسترۀ فشار و مصرف مورد نياز بواسطۀ وجود شبكۀ گستردۀ استاني به عنوان فرصت ،و بهره مندي از خطوط اصلي و صادراتي گاز طبيعي كشور به عنوان نقطه قوت در جوار ساير مزاياي رقابتي استاني همانند قرار گيري در شاه راه جاده ابريشم و همجواري با كشورهاي ارمنستان، آذربايجان ،و تركيه و قرار گيري در مسير صادراتي سازمان همكاري اقتصادي منطقه اي ( اكو ) ، باعث گرديده است تا فرصت هاي سرمايه گذاري ارزنده در سطح استان ايجاد گردد.