شركت گاز استان آذربايجان شرقي : معرفي امور HSE و پدافند غيرعامل
چهارشنبه، 4 دی 1392 - 12:18 کد خبر:1725

 

 

سيستم مديريت HSE يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همة برنامه هاي توسعه و پروژه هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني است كه با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعة پايدار و كرامت انسان، بطور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزيهاي دوره اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن از طريق تأمين ايمني همه جانبة كليه كاركنان و همكاران سازمان، تجهيزات و تأسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيب هاي ناشي از كار از طريق كنترل يا حذف شرايط ناايمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طريق اعمال راهكارهاي كنترلي مديريتي، مهندسي و اجرايي در كلية سطوح سازمان و همچنين صيانت از محيط زيست به عنوان سرماية بشريت مي گردد. در اين راستا امور HSE و پدافند غير عامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي در سال  1385 تاسيس شده و هم اكنون فعاليت خود را در چهار بخش بهداشت، ايمني ، محيط زيست و  پدافند غيرعامل ادامه مي دهد و در طي اين مدت به نتايج مطلوبي دست يافته است كه از آن جمله مي توان به كسب رتبه نخست در سال  88 ، رتبه سوم در سال 89 و رتبه دوم در سال 91 در زمينهHSE  در سطح شركت ملي گاز در بين شركت­هاي گاز استاني اشاره نمود.

 

 

چارت سازماني امور HSE و پدافند غيرعامل

 


 

 

خلاصه فعاليت امور HSE شركت گاز استان آذربايجانشرقي در يك نگاه: