شركت گاز استان آذربايجان شرقي : سوالات متداول مشتركين
یکشنبه، 26 دی 1389 - 16:10 کد خبر:201

1- آيا جهت نصب علمك خانگي هزينه اي دريافت مي گردد ؟

    خير مگر در موارد خاصي كه واحد درخواست كننده غير خانگي باشد.


2- جهت جابجايي علمك هزينه اي دريافت مي گردد ؟

     جهت جابجايي هزينه هاي متعلقه دريافت مي گردد .


 

3- مدارك اشتراك پذيري چيست ؟

     كپي كارت ملي-كپي سند مالكيت-واريز هزينه هاي برقراري انشعاب-ارائه تاييديه سيستم لوله كشي داخلي از سازمان نظام مهندسي-كپي پروانه كسب براي واحدهاي تجاري-كپي پروانه ساختمان-پايان كار يا هرگونه مدركي كه زيربنا را مشخص ميكند.


 

4-مدارك قطع گاز جهت تخريب يا تعميرات يا توسعه لوله كشي چيست ؟

    امضاء فرم درخواست قطع گاز و پرداخت آخرين قبض پرداختي و پرداخت هزينه قطع و وصل گاز


 

5-مدارك وصل گاز چيست ؟

    ارائه نقشه اصلاحي در صورت داشتن تغييرات-در صورت افزايش ظرفيت كنتور پرداخت مابه التفاوت هزينه برقراري انشعاب به نرخ روز.


 

6- در صورت دير پرداخت منزل قبض گاز جريمه دريافت مي گردد يا خير ؟

جريمه دريافت نمي گردد ولي در صورت قطع گاز هزينه قطع و وصل دريافت مي شود


 

7- مدارك تغيير نام چيست ؟

     كپي كارت ملي مالك ، كپي مدارك مالكيت ،ارائه كد پستي محل و پرداخت آخرين صورت حساب گاز ، واريز مبلغ تغيير نام به بانك


 

8- آيا مي توان اشتراك گاز را جابجا نمود ؟

     جابجايي به هيچ وجه امكان پذير نيست .


 

9- در صورت خراب بودن كنتور مصرف محاسبه مي گردد ؟

     مصرف مشابه سال قبل.


10- شماره حساب شركت گاز استان جهت واريز هزينه برقراري انشعاب براي مشتركين جزء چيست ؟

     شماره حساب سيباي 0105746992007نزد بانك ملي(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي)

 

  

11- - شماره حساب شركت گاز استان جهت واريز هزينه هاي متفرقه(تغييرنام - قطع گاز - جرائم و ... )چيست ؟

     شماره حساب طلايي1499800011811 نزد بانك سپه (قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه)