شركت گاز استان آذربايجان شرقي : پيشنهادهاي برتر
یکشنبه، 17 بهمن 1389 - 12:01 کد خبر:234

1- پيشنهاد شماره 156 آقاي سيد موسوي كوزه كناني با موضوع : دستگاه اخطار و اعلام كننده افزايش و افت فشار گاز و مايعات

2- پيشنهاد شماره 182 آقاي سيد موسوي كوزه كناني با موضوع : دستگاه فرمان و كنترل 12 ولت PLC هيترهاي گازي بدون نياز با انواع رله و تايمر


3- پيشنهاد شماره 196 آقاي سيد موسوي كوزه كناني با موضوع : فرمان دهنده الكترونيكي دستگاههاي بودار كننده گاز شهري


4- پيشنهاد شماره 311 آقاي يونس عليزاده بنايي با موضوع : ساخت درپوش پلاستيكي روي پيچها و مهره هاي تاسيساتي

5- پيشنهاد شماره 641 آقاي علي اصولي با موضوع : كابل برنامه ريزي تصحيح كننده مدل 555 شركت اينسترومنت

6- پيشنهاد شماره 646 آقاي سيد جواد اسماعيلي زگلوجه  با موضوع : دستگاه  مهاركننده گاز در فشار 60PSI و قطع كامل گاز شهري در مواقع خطر بدون بستن شيرهاي قطع كننده

7- پيشنهاد شماره 817 آقاي سيد موسوي كوزه كناني با موضوع : دستگاه تست رگلاتورهاي محوري Axial Flow Valve