شركت گاز استان آذربايجان شرقي : آگهي فراخوان مناقصه 59 - 96
شنبه، 7 بهمن 1396 - 10:06 کد خبر:2790
تأمين خودروهاي استيجاري مورد نياز پروژه هاي شركت گاز استان

 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد تأمين خودروهاي استيجاري مورد نياز پروژه­هاي شركت گاز استان را  به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

 

            بدين منظور ازكليه شركتها و پيمانكاران خدماتي داراي مجوز معتبر و سابقه در زمينه فوق، و گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با توانايي تهيه تضمين شركت درفرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به مبلغ -/900/000/000 (نهصد ميليون ريال) دعوت مي نمايد حداكثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي، اعلام آمادگي كتبي خود را به نشاني تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه لاله و رسالت- اتاق 304 امورپيمانهاي شركت گازاستان آذربايجان­شرقي، و فرم هاي تكميل شده ارزيابي و تصوير مدارك و مستندات، مندرج در فرم ارزيابي را به نشاني تبريز- باغميشه- اول الهيه- ساختمان مديريت مهندسي واجراي طرحهاي شركت گازاستان طبقه سوم كدپستي 5155956977 ارسال نمايند.

ضمنا" دراسناد مناقصه توزيعي ، تاريخ تحويل پاكات وگشايش پيشنهادات قيد گرديده است .

فرم ومدارك لازم جهت ارزيابي پيمانكار درسايت شركت، بنشاني  WWW.nigc-eazar.ir دردسترس متقاضيان ميباشد.

 ملاك تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مي باشد

تلفن             34496274 و 34448095-041

دورنگار       34447089-041