شركت گاز استان آذربايجان شرقي : آگهي فراخوان مناقصه 60 - 96
شنبه، 7 بهمن 1396 - 10:09 کد خبر:2791
پروژه احداث شبكه توزيع و تغذيه و ساخت و نصب انشعابات (فولادي و پلي اتيلن) حفره هاي خالي شهرستان شبستر

 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه احداث شبكه توزيع و تغذيه و ساخت و نصب انشعابات (فولادي و پلي­اتيلن) حفره­هاي خالي شهرستان شبستر را  به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

 

            بدين منظورازكليه شركتها و پيمانكاران ذيصلاح داراي حداقل پايه 5 تاسيسات و تجهيزات يا پايه 5 نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با توانايي تهيه تضمين شركت درفرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به مبلغ -/350/000/000 (سيصد و پنجاه ميليون ريال) دعوت مي نمايد ، حداكثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي، اعلام آمادگي كتبي خود را به نشاني تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه لاله و رسالت- اتاق 304 امورپيمانهاي شركت گازاستان آذربايجان­شرقي و فرمهاي تكميل شده ارزيابي ، تصوير مدارك مذكور و مستندات مندرج در فرم ارزيابي را به نشاني تبريز- باغميشه- اول الهيه- ساختمان مديريت مهندسي واجراي طرحهاي شركت گازاستان طبقه سوم كدپستي 5155956977 ارسال نمايند.

ضمنا" دراسناد مناقصه توزيعي ، تاريخ تحويل پاكات وگشايش پيشنهادات قيد گرديده است .

فرم و مدارك لازم جهت ارزيابي پيمانكار درسايت شركت، بنشاني  WWW.nigc-eazar.ir دردسترس متقاضيان ميباشد.

ملاك تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مي باشد

تلفن             34496274 و 34448095-041

دورنگار       34447089-041