شركت گاز استان آذربايجان شرقي : آگهي فراخوان مناقصه 61 - 96
سه شنبه، 10 بهمن 1396 - 13:57 کد خبر:2793
پروژه احداث شبكه توزيع گاز و ساخت و نصب انشعابات 2 روستاي شهرستان بستان آباد

   شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه احداث شبكه توزيع گاز و ساخت و نصب انشعابات 2 روستاي شهرستان بستان آباد را  باشرح مختصر ذيل به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

-          تأمين مصالح واحداث شبكه توزيع  با لوله هاي 25تا200 ميليمتر پلي اتيلن و نصب اتصالات ، شيرها و متعلقات مربوطه بطول تقريبي 14890 متر.

-          مدت زمان اجراي پروژه 360 روز تقويمي.

            بدين منظورازكليه شركتها و پيمانكاران ذيصلاح داراي حداقل پايه 5 تأسيسات وتجهيزات يا پايه 5 نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با توانايي تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به مبلغ -/502/000/000 (پانصد و دو ميليون ريال) دعوت مي نمايد، حداكثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي، اعلام آمادگي كتبي خود را به نشاني تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه لاله و رسالت- اتاق 304 امورپيمانهاي شركت گاز استان آذربايجان­شرقي و فرمهاي تكميل شده ارزيابي، تصوير مدارك مذكور و مستندات مندرج در فرم ارزيابي را به نشاني تبريز- باغميشه- اول الهيه- ساختمان مديريت مهندسي واجراي طرحهاي شركت گازاستان طبقه سوم كدپستي 5155956977 ارسال نمايند.

ضمنا" دراسناد مناقصه توزيعي ، تاريخ تحويل پاكات وگشايش پيشنهادات قيد گرديده است .

فرم ومدارك لازم جهت ارزيابي پيمانكار درسايت شركت، بنشاني  WWW.nigc-eazar.ir دردسترس متقاضيان ميباشد.

ملاك تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مي باشد

تلفن             34496274 و 34448095-041

دورنگار       34447089-041