شركت گاز استان آذربايجان شرقي : مفاهيم اوليه
یکشنبه، 8 تیر 1393 - 17:26 کد خبر:31
مفاهيم اوليه شركت گاز

گاز طبيعي :
مخلوطي از گاز متان و مقداري جزئي تركيبات ديگر.

 اشتراك :
عبارت است از امكان استفاده مجاز از گاز طبيعي كه از طريق نصب خط انشعاب و وسايل اندازه گيري لازم طبق مقررات محقق ميشود.

 مشترك :

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ظوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد.

 پيمان فروش گاز طبيعي :

عبارت است از قراردادي كه في مابين شركت و متقاضي منعقد و طبق مفاد آن جريان گاز مشترك داير مي گردد.

 

انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف) :

-  مشترك جزء : به مشتركي اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي با فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتر يا برابر با 160 متر مكعب در ساعت باشد.

 -مشترك عمده : به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 ÷وند بر اينچ مربع استفاده يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 مترمكعب باشد.

 انواع مشترك (از لحاظ نوع مصرف):

-     مشتركين خانگي : به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي براي مصارف گرمايش يا سرمايش واحدهاي مسكوني (مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اتاق و يك آشپزخانه و سرويس متناسب با عرف محل سكونت باشد) و ساير وسايل و تجهيزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگي استفاده مي  نمايند.

-      مشتركين عمومي : به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي جهت مصارف غير خانگي و غير صنعتي استفاده مي نمايند و در گروههاي ذيل تقسيم بندي مي شوند:

-     اماكن و تأسيسات دولتي/ كسب و خدمات الف) اماكن و تأسيسات دولتي (عمومي)شامل اماكن و تأسيسات ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهاي زير نظر مقام رهبري، قواي سه گانه، شهرداري، نيروهاي نظامي و انتظامي.ب) كسب و خدمات (تجاري) كه از گاز طبيعي براي كسب و يا گرمايش محل خدمات استفاده مي نمايند و هر نوع مصرفي كه با هيچ يك از تعرفه هاي ديگر تطابق نداشته باشد مشمول اين بند مي گردند.

-      آموزشي : شامل مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي نظير كتابخانه ها، موزه ها،مهدكودك ها، كودكستان ها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مدارس و حوزه هاي علوم ديني. امكن مقدسه مذهبي، مساجد، حسينيه ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولن و بيمارستانهاي آموزشي كه تأييد لازم را از سوي مراجع ذيصلاح ارائه نمايند.

-          نانوائيها و گرمابه هاي سنتي)ويژه تجاري) : كه داراي پروانه معتبر از مراجع ذيصلاح باشند.

-      مشترك صنعتي : به مشتركيني اطلاق مي گردد كه از گاز طبيعي جهت گرمايش، و توليد نيرو بمنظور تأمين احتياجات صنعتي و يا در فرايند توليد با انجام عملياتي در دستگاههاي خود ماده خام و يا محصول نيمه تمامي را به محصول نيمه تمام ديگر و يا محصول تمام شدهاي تبديل مي كنند و در چهار گروه ذيل معرفي ميگردند:

-      گروه 1:واحدهاي داراي پروانه صنعتي معتبر از مراجع رسمي ذيربط، واحدهاي صنعتي، كشاورزي، دامپروري، هتل ها و مسافر خانه ها.

-          گروه 2: پالايشگاه و تلمبه خانه ها در مالكيت وزارت نفت)، پتروشيمي توليد كود اوره، ساير پتروشيمي هاي دولتي.(

-          گروه 3:نيروگاهها (در مالكيت وزارت نيرو)

-          گروه 4: حمل و نقل براي ايستگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده (CNG)

 وسايل اندازه گيري و كنترل :

اين وسايل عبارتند از كنتور يا كنتورها، رگلاتورها، شيرهاي قطع سريع و شيرهاي اطمينان، فيلترها و ساير ملحقات و كليه وسايل مربوطه كه به منظور سنجش مقدار گاز مصرفي،تنظيم و تثبيت فشار گاز مصرفي، محدوديت و برقراري ايمني و تميز نمودن گاز مصرفي بر طبق قرارداد در محل مورد تأييد شركت نصب مي گردد.

  ايستگاه مشتركين عمده :

عبارت است از تأسيسات و وسايل اندازه گيري و كنترل گاز مصرفي مشترك كه در مالكيت شركت مي باشند.

كنتور :

دستگاهي است كه به وسيله آن مقدار مصرف گاز اندازه گيري مي شود.

  ظرفيت ايستگاه :

عبارت است از حداكثر مقدار گازي كه در شرايط استاندارد در مدت يك ساعت از كنتور/ايستگاه قابل عبور مي باشد.

رگولاتور (فشار شكن( :

دستگاهي است كه به وسيله آن فشارگاز مصرفي مشترك مطابق قرارداد تنظيم مي گردد.

  خطوط انتقال :

عبارت است از خطوط لوله اصلي گاز با فشار بيشتر از 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع) كه گاز مورد نياز مصرف كنندگان را از منابع اصلي گاز منتقل مي نمايد.

  ايستگاههاي ورودي شهر :

عبارت است از محل تأسيسات و نصب وسايل اندازه گيري و كنترل گاز طبيعي ورودي شبكه تغذيه از خطوط انتقال. در اين ايستگاهها فشار گاز موجود در خطوط  لوله به فشار 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع ) و كمتر كاهش داده مي شود تا وارد شبكه تغذيه شود.

شبكه تغذيه :

عبارت است از كليه خطوط شهري كه گاز طبيعي با فشار 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع ) را از ايستگاههاي ورودي شهري به ايستگاههاي داخل شهري هدايت مي كند.

  ايستگاههاي داخل شهري :

عبارت است از محل تأسيسات و نصب وسايل اندازه گيري و كنترل گاز طبيعي شبكه شهري از شبكه تغذيه.در اين استگاهها، فشار گاز طبيعي از 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع) به 4 بار (60 پوند بر اينچ مربع) كاهش داده مي شود.

شبكه توزيع :

عبارت است از لوله هاي شبكه شهري كه گاز طبيعي با فشار 4 بار (60 پوند بر اينچ مربع) را از ايستگاههاي داخل شهري به محلهاي مصرف هدايت مي كند.

 فشار گاز تحويلي به مشترك :

انواع فشار گاز تحويلي به مشترك با توجه به نوع كنتور/ ايستگاه به شرح ذيل مي باشد:
-
فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع.
-
فشار 60 پوند بر اينچ مربع (در ايستگاههاي اندازه گيري، فشار از 45 تا 60 پوند بر اينچ مربع متغير است)
-
فشار 250 پوند بر اينچ مربع (در ايستگاههاي اندازه گيري، فشار از 150 تا 250  پوند بر اينچ مربع متغير است)
-
فشار 400 پوند بر اينچ مربع و بيشتر

دماي استاندارد :

دماي استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 56/15 درجه سانتيگراد معادل 60 درجه فارنهايت مي باشد.

  متر مكعب استاندارد :

معادل حجمي از گاز طبيعي است كه فضائي معادل يك متر مكعب را در شرايط استاندارد (از نظر فشار و دما)اشغال نمايد.

  علمك :


علمك قسمت انتهايي خط انشعاب گاز ميباشد كه جهت نصب رگولاتور بر روي آن در مجاورت و متكي به ملك مصرف كننده قرار مي گيرد و گاز يك يا چند مشترك را تأمين مي نمايد.

خط انشعاب :

به خط يا خطوطي اطلاق مي شود كه گاز مصرف كنندگان را از طريق خطوط انتقال يا تغذيه و يا شبكه توزيع نقطه تحويل گاز تأمين مي نمايند.

انشعاب موقت :

به نوعي انشعاب اطلاق مي گردد كه در صورت درخواست مشترك بدون دريافت هزينه برقراري انشعاب و با دريافت هزينه هاي متعلقه (كالا و اجرا) بطور موقت توسط شركت نصب و تا زمان مورد توافق طرفين يا انصراف و يا درخواست تبديل آن به انشعاب دائم، ميزان گاز مصرف شده بر اساس بالاترين نرخ تعرفه كه از سوي شركت تعيين مي گردد اخذ خواهد شد.تبصره: در خصوص واحدهاي صنعتي بالاترين تعرفه صنعتي اعمال مي گردد.

  هزينه برقراري انشعاب :

مبلغي است كه به تناسب ظرفيت كنتور/ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي و تأمين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تأسيساتي كه خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبكه توزيع را به تأسيسات مشترك متصل مي نمايد از مشترك اخذ مي گردد.

 گازبهاء :

عبارت است از بهاي يك متر مكعب استاندارد گاز طبيعي كه متناسب با نوع مصرف مشترك تعيين مي گردد (مبناي محاسبه ميزان مصرف گاز طبيعي براي مشتركين جزء رقم شماره انداز و براي مشتركين عمده متر مكعب استاندارد مي باشد.(

  آبونمان :

عبارت است از مبلغي كه ماهيانه به تناسب ظرفيت كنتور /ايستگاه اندازه گيري براي جبران هزينه هاي نگهداري تأسيسات گاز و تأمين هزينه هاي جاري شركت از مشتركين جزء و عمده اخذ مي گردد

  قرائت دستگاه اندازه گيري / كنتور:

قرائت دستگاه اندازه گيري به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترك در فواصل زماني تعيين شده توسط شرك انجام خواهد شد.

دوره مصرف :

عبارت است از فاصله زماني دو قرائت متوالي دستگاه اندازه گيري گاز مصرفي مشترك.

  نقطه تحويل :

عبارت است از نقطه اي كه تأسيسات شركت به تأسيسات مشترك متصل مي شود.

بازار فروش گاز طبيعي :

عبارت است از فروش گاز طبيعي توسط مشترك (مشتركين) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراك واگذار شده بر اساس مقررات.

تعرفه هاي فروش گاز طبيعي:

عبارت است از مبالغ گازبهاء كه بر اساس مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي كه جهت مقاطع زماني خاص تعيين مي گردد.

 

___________________________________________________________