شركت گاز استان آذربايجان شرقي : مراحل اشتراك پذيري مشركين عمده
یکشنبه، 8 تیر 1393 - 11:00 کد خبر:33

 

     
مراحل اشتراك پذيري مشركين عمده

- ارائه تقاضا به واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين شركت گاز همراه با نقشه پلان موقعيت ملك/واحدموردتقاضا و مشخصات نقاط و مراكز مصرف


- بررسي درخواست متقاضي از نظر وجود امكانات فني و برآورد دقيق مصارف مورد نياز


- در صورت مثبت بودن نتيجه بررسي ، شرايط عقد قرارداد تعيين گرديده و نامه اي با عنوان “ ابلاغيه “ كه در ان كليه هزينه ها ، شامل هزينه اشتراك ،‌هزينه ايستگاه ، هزينه خط اختصاصي و ساير هزينه هاي متفرقه مشخص شد ه است به متقاضي ارسال مي گردد.


- پرداخت هزينه ها توسط متقاضي و ارائه فيش هاي پرداختي به واحد امور مالي شركت گاز


- انعقاد قرارداد فروش گاز طبيعي بين شركت گاز و متقاضي و ارجاع قرارداد به واحد گازرساني به صنايع جهت اجراي كار


- معرفي نماينده فني شركت متقاضي به واحد گازرساني به صنايع جهت ادامه اجراي كار


- تعيين محل ايستگاه توسط نماينده واحد گازرساني به صنايع با هماهنگي نماينده فني مشترك


- آماده سازي محل نصب ايستگاه توسط مشترك با هماهنگي و نظر واحد گازرساني به صنايع


- اجراي انشعاب و نصب ايستگاه و تحويل گاز به مشترك

 

تبصـره : ‌مشترك بايــد پس از تعييـن محل نصـب ايستگاه نسبت بــه لـولــه كشي شبكه داخلـي محــل ( منطبق با قرارداد و استانداردهاي شركت گاز) اقدام نمايد كليه مراحل اجراي كار و تبديل سوخت تجهيزات بايستي تحت نظارت عاليه واحد گازرساني به صنايع صورت پذيرد .