شركت گاز استان آذربايجان شرقي : مراحل اشتراك پذيري مشتركين جزء
یکشنبه، 18 آبان 1393 - 11:41 کد خبر:34

                    

رديف

مراحل

1

عقد قرارداد لوله كشي داخلي گاز طبيعي با شركت حائز صلاحيت ( مرجع تعيين صلاحيت سازمان نظام مهندسي )

2

ارسال نقشه به سازمان نظام مهندسي بمنظور تائيد

3

عودت نقشه تأييد شده به مجري بمنظور اجراي طرح

4

اجراي طرح توسط مجري و اعلام پايان كار به سازمان نظام مهندسي

5

بازرسي سيستم لوله كشي داخلي و تأييد آن توسط نظام مهندسي

6

مراجعه مالك همراه مدارك ذيل  جهت انجام ماحل اشتراك پذيري:

اماكن با كاربري خانگي

 • نقشۀ تأييد شدۀ لوله كشي گاز همراه با فرم تكميل و مهر و امضاء شده پايان كار سيستم لوله كشي
 • فيش پرداختي هزينۀ برقراري انشعاب
 • تصوير شناسنامه مالك
 • معرفي نامه از سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، كميتۀ امداد ، بهزيستي براي متقاضيان حائز شرايط
 • تصوير پروانه ساختمان و يا پايان كار ساختمان و يا مجوز شهرداري (در شهرها)
 • تصوير سند مالكيت / قولنامه
 • در صورت واگذاري ملك از طريق سازمان مسكن و شهرسازي و ادارات مشابه ارائه اصل و تصوير برگ واگذاري
 • در صورتي كه مالك ملك بيش از يك نفر باشد ارائه وكالت محضري ساير مالكين به نام يك مالك
 • در صورت فوت مالك ارائه تصوير فرم احصار وراثت و وكالت محضري ساير وراث قانوني به نام يكي از وراث

اماكن با كاربري تجاري

 • نقشۀ لوله كشي گاز همراه با برگ پايان كار و فروش
 • فيش پرداختي هزينۀ برقراري انشعاب
 • تصوير شناسنامه مالك
 • تصوير پروانه كسب و يا معرفي نامه از اتحاديه مربوطه
 • ارائه معرفي اتحاديه براي نانوائي هايي كه از آرد يارانه ايي استفاده مي كنند
 • تصوير اجاره نامۀ ملك

اماكن با كاربري اداري

 • نقشۀ لوله كشي گاز همراه با برگ پايان كار و فروش
 • فيش پرداختي هزينۀ برقراري انشعاب
 • ارائه معرفي نامه بنام يكنفر بمنظور طي مراحل عقد قرارداد و ساير پاسخگويي         ( نماينده )
 • تصوير شناسنامه نماينده
 • ارائه معرفي نامه براي اماكن مذهبي شهري / روستايي از سوي سازمان حج و اوقاف
 • ارائه معرفي نامه براي اماكن آموزشي از سوي ادارۀ آموزش و پرورش

 

7

تحويل مدارك توسط مالك به امور متقاضيان

8

كنترل مدارك ، تكميل پرونده ، كدگذاري و انجام مراحل اشتراك پذيري

9

نصب تجهيزات ( كنتور ، رگولاتور ) و راه اندازي جريان گاز ظرف 48 ساعت