شركت گاز استان آذربايجان شرقي
آگهي فراخوان مناقصه 5 - 97
آگهي فراخوان مناقصه 4 - 97
روابط عمومي ويترين شركت در ارتباط موثر با مخاطبان سازماني است
ارتقاي مهارت هاي كنتورخواني با برگزاري دوره آموزشي در شركت گاز استان
كاهش 13 درصدي تعداد حوادث مصرف كنندگان گاز طبيعي
اجراي دور سوم ارزيابي سبك رهبري با بازخورد 360 درجه در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
برگزاري جشن تكليف فرزندان خانواده بزرگ شركت گاز استان آذربايجان شرقي
برگزاري مرحله مقدماتي مسابقات قرآن و نهج البلاغه در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
آگهي فراخوان مناقصه 3 - 97
معلم، معمار انديشه و تربيت كننده نسل آينده كشور است
صفحه بعد