سه شنبه 12 مهر 1401
تاریخ : چهارشنبه 12 مرداد 1401
کد 1033

آگهي فراخوان مناقصه 35 - 1401

پروژه اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک ایستگاهها و اماکن اداری شرکت گاز استان
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد ارزیابی کیفی پروژه اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک ایستگاهها و اماکن اداری شرکت گاز استان   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران با سابقه مرتبط و دارای مجوز فعالیت و صورتهای مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) ، و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، و تائید صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت ، و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/4/300/000/000(چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی (فیزیکی )، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh