چهارشنبه 13 اسفند 1399
تاریخ : چهارشنبه 24 دي 1399
کد 677

آگهي فراخوان مناقصه 69 - 99

پروژه خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری شهرستان عجب¬شیر
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه خدمات گازرسانی و مدیریت بهره­برداری شهرستان عجب­شیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای صورتهای مالی حسابرسی شده و حداقل پایه پایه 4 تاسیسات و تجهیزات یا پایه 4 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/5/000/000/000(پنج میلیارد ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
"ملاک  ، تاریخ درج در روزنامه خواهد بود"