چهارشنبه 13 اسفند 1399
تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399
کد 680

آگهي فراخوان مناقصه 72 - 99

پروژه خرید 3 دستگاه GPS سه فرکانسه با متعلقات کامل
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه خرید 3 دستگاه GPS سه فرکانسه با متعلقات کاملاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
     
            بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/293/000/000 (دویست و نود و سه میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
"ملاک  ، تاریخ درج در روزنامه خواهد بود"
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041