يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
تاریخ : يکشنبه 19 بهمن 1399
کد 697

آگهي فراخوان مناقصه 75 - 99

پروژه اجرای افزایش ظرفیت ایستگاه C.G.S قرمزی قشلاق مرند
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه اجرای افزایش ظرفیت  ایستگاه C.G.S  قرمزی قشلاق مرند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتهاو پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 ساختمان و ابنیه یا تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/000/000/ 1/000 (یک میلیارد ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
"ملاک  ، تاریخ درج در روزنامه خواهد بود"
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041