چهارشنبه 13 اسفند 1399
تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399
کد 711

اطلاعیه : توضیح در خصوص نحوه محاسبه گاز بها و درج مبلغی به عنوان بدهی قبلی در قبوض گاز مصرفی صادر شده در نیمه دوّم دی ماه و بهمن ماه سال جاری

با توجه به ابهامات ایجاد شده برای برخی از مشترکین خانگی گاز طبیعی در خصوص نحوه محاسبه گاز بها و درج مبلغی به عنوان بدهی قبلی در قبوض گاز مصرفی صادر شده در نیمه دوّم دی ماه و بهمن ماه سال جاری، موارد زیر برای تبیین و توضیح بیشتر، به آگاهی مشترکین محترم می رسد:
  1. مطابق بندهای 1 و 2 تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101758/ ت 57804 تاریخ 1399/09/11که با هدف مدیریت مصرف گاز طبیعی مصوب و ابلاغ گردیده است، مشترکین خانگی گاز طبیعی در دوره زمانی مصرف از 16 آبان ماه لغایت  15 اسفند ماه هر سال، متناسب با میزان مصرف در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال های 1396 و 1397 تخفیف و یا افزایش بهایی به شرح زیر در گازبها خواهند داشت:
  2. ) در صورت کاهش بیش از 10 درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال های 1396 و 1397 مشمول تخفیف گاز بها (پاداش صرفه جویی) معادل 15 درصد گاز بهای صورت حساب دوره خواهند شد.
  3. ) در صورت افزایش بیش از 15 درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال های 1396 و 1397 مشمول افزایش گاز بها معادل 15 درصد گازبهای صورت حساب دوره خواهند شد.
 
  1. با توجه به اینکه اعمال و اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران، بدلیل طی مراحل اداری و تغییرات لازم در برنامه نرم افزار صدور صورتحساب، در تاریخ 1399/10/24 انجام شده است، فلذا برای قبوض صادره نیمه دوّم آبان ماه لغایت نیمه اوّل دی ماه 1399 که براساس برنامه نرم افزاری قبل از تصویب نامه، محاسبه و صادر شده بودند، الزاماً در قبوض جدید تعدیلاتی اعمال شده که بسته به میزان مصرف مشترک در مقایسه با مصرف سال های 1396 و 1397 به صورت افزایش گازبها یا تخفیف در گازبها صادر شده است.
لذا با توجه به توضیحات اشاره شده در صورتی که مشترکین محترم گاز طبیعی در قبوض جدید مبلغی به عنوان بدهکار یا بستانکار مشاهده می نمایند، مربوط به محاسبه مجدد قبوض صادره قبلی، از تاریخ 1399/08/16 لغایت 1399/10/14 بوده و مربوط به پاداش تخفیف کاهش مصرف و یا افزایش مصرف مشترکین می باشد.