دوشنبه 31 خرداد 1400
تاریخ : سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
کد 750

آگهي فراخوان مناقصه 16 - 1400

پروژه اجرای شبکه تغذیه گاز (لوپ) ایستگاههای کشکسرای و قرمزی قشلاق
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای شبکه تغذیه گاز (لوپ) ایستگاههای کشکسرای و قرمزی قشلاق را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث شبکه تغذیه  با لوله­های 10 اینچ فولادی  و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی 12500 متر.
  • مدت زمان اجرای پروژه 360 روز تقویمی می باشد.
 
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای صورت­های مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) و حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/2/800/000/000 (دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041