يکشنبه 30 خرداد 1400
تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1400
کد 753

آگهي فراخوان مناقصه 19 - 1400

پروژه اجرای ساختمان اداری و پست امداد مرند
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای ساختمان اداری و پست امداد مرند را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث ساختمان  در 4 طبقه با زیربنای 1960 متر مربع و با اسکلت بتن آرمه ، و محوطه سازی به میزان تقریبی  2000 متر مربع  .
  • اجرای کارهای تاسیسات برقی و تاسیساتی .
  • مدت زمان اجرای پروژه 720روز تقویمی می باشد.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای صورتهای مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس )و حداقل پایه پایه 4 ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/6/720/000/000 (شش میلیارد و هفتصد و بیست  میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041