يکشنبه 2 آبان 1400
تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1400
کد 839

آگهي فراخوان مناقصه 52 - 1400

پروژه خرید 4 دستگاه سرور
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید 4 دستگاه سرور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irبرگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای حداقل رتبه 2 حوزه انفورماتيك از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/600/000/000 (ششصد میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh