دوشنبه 27 دي 1400
تاریخ : چهارشنبه 12 آبان 1400
کد 870

آگهي فراخوان مناقصه 63 - 1400

پروژه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B را  به شرح ذیل به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
لوله فولادی 16 اینچ گرید B به ضخامت 312/0به مقدار  3060متر
 
            بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای صورت­های مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس )و مجوز فعالیت و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/4/000/000/000 (چهار میلیارد ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
 
نظرات شما
captcha refresh