دوشنبه 27 دي 1400
تاریخ : دوشنبه 17 آبان 1400
کد 871

آگهي فراخوان مناقصه 65 - 1400

پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد  پروژه  احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای صورت­های مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) و حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/4/500/000/000 (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh