دوشنبه 27 دي 1400
تاریخ : شنبه 22 آبان 1400
کد 873

آگهي فراخوان مناقصه 67 - 1400

پروژه خرید کنتور جی 100 دو پوندی
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه خرید کنتور جی 100 دو پوندی را  به شرح ذیل به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
کنتور جی 100 دو پوندی به تعداد 100 عدد
 
            بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/390/000/000 (سیصد و نود میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh