شنبه 11 تير 1401
تاریخ : يکشنبه 24 بهمن 1400
کد 924

آگهي فراخوان مناقصه 89 - 1400

پروژه اجرای تکمیل نواقص شبکه توزیع گاز 28 روستای شهرستان هشترود و 3 روستای بستان آباد
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای تکمیل نواقص شبکه توزیع گاز 28 روستای شهرستان هشترود و 3 روستای بستان آباد  را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث شبکه توزیع با لوله­های 125 تا 225میلیمتر پلی اتیلن و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی 8200 متر.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/1/000/000/000 (یک میلیارد ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh