شنبه 11 تير 1401
تاریخ : شنبه 30 بهمن 1400
کد 925

آگهي فراخوان مناقصه 90 - 1400

پروژه خرید فیلتر سپراتور 100000 مترمکعب در ساعت
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید فیلتر سپراتور 100000 مترمکعب در ساعت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
             فیلتر سپراتور 12 اینچ کلاس 600  به ظرفیت 100000مترمکعب در ساعت به تعداد 2 عدد
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین اقلام فوق  ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/750/000/000 (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh