شنبه 11 تير 1401
تاریخ : چهارشنبه 11 اسفند 1400
کد 943

آگهي فراخوان مناقصه 96 - 1400

پروژه خرید لوله فولادی 2و 4 و 6 اینچ گرید B
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید لوله فولادی 2و 4 و 6 اینچ گرید B را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
              لوله فولادی 2 اینچ گرید B بادرز 154/0به مقدار 3900 متر
لوله فولادی  4 اینچ گرید B بادرز 172/0 به مقدار 6000 متر
لوله فولادی 6 اینچ  گرید B  بادرز 172/0 به مقدار 6000 متر
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت و صورتهای مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/3/600/000/000 (سه میلیارد و ششصد میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh