شنبه 11 تير 1401
تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1400
کد 946

آگهي فراخوان مناقصه 99 - 1400

پروژه اجرای ایستگاه C.P.S /T.B.Sو ساختمان پست امداد روستایی عاشیقلو شهرستان خداآفرین
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه اجرای ایستگاه C.P.S  /T.B.Sو ساختمان پست امداد روستایی عاشیقلو شهرستان خداآفرین  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتهاو پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 ساختمان و ابنیه یا تاسیسات تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/000/000/ 1/350 (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh