سه شنبه 25 مرداد 1401
تاریخ : دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
کد 986

آگهي فراخوان مناقصه 11 - 1401

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 12 روستای شهرستان های اهر و هوراند
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای شبکه توزیع گاز 12 روستای شهرستان های اهر و هوراند  را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث شبکه توزیع با لوله­های 63 تا 125میلیمتر پلی اتیلن و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی 47552 متر.
  • مدت زمان اجرای پروژه 400 روز تقویمی
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صورتهای مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) ، وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/4/600/000/000 (چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh