سه شنبه 12 مهر 1401
تاریخ : سه شنبه 31 خرداد 1401
کد 1012

آگهي فراخوان مناقصه 20 - 1401

پروژه خرید مهره و ماسوره با قابلیت انحراف سایز 1 اینچ
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید مهره و ماسوره با قابلیت انحراف سایز 1 اینچ را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار  و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
              مهره و ماسوره با قابلیت انحراف سایز 1 اینچ به تعداد 25000 عدد
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/750/000/000 (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh