جمعه 11 آذر 1401
تاریخ : سه شنبه 4 مرداد 1401
کد 1028

آگهي فراخوان مناقصه 29 - 1401

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 8روستای شهرستان اهر
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای شبکه توزیع گاز 8روستای شهرستان اهر را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث شبکه توزیع با لوله­های 63 تا 125میلیمتر پلی اتیلن و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی 27628 متر.
  • مدت زمان اجرای پروژه 365 روز تقویمی
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/3/240/000/000(سه  میلیارد و دویست و چهل  میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh