سه شنبه 12 مهر 1401
تاریخ : شنبه 23 بهمن 1400
کد 923

آگهي فراخوان مناقصه 88 - 1400

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان
   شركت گاز استان آذربايجان شرقي درنظر دارد تأمین خودروهای استیجاری  مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
 
            بدین منظورازکلیه شرکتهاو پیمانکاران خدماتی دارای صورت­های مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) و مجوز معتبر و سابقه در زمینه فوق، و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/5/500/000/000(پنج میلیارد و پانصد میلیون ) ریال دعوت مینماید، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh