سه شنبه 12 مهر 1401
تاریخ : شنبه 10 ارديبهشت 1401
کد 983

آگهي فراخوان مناقصه 8 - 1401

پروژه خرید باطری لیتیوم
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید  باطری لیتیوم را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار  و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
             
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/740/000/000 (هفتصد و چهل میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh