سه شنبه 12 مهر 1401

اهداف شرکت


 بيانيه مأموريت شرکت:

شرکت گاز استان آذربايجان شرقي (سهامي خاص) بعنوان يکي از شرکتهاي زيرمجموعه شركت ملي گاز ايران درزمينه ارايه خدمات توزيع پايدار و ايمن گاز طبيعي و جايگزيني اقتصادي انرژي پاک گاز باساير سوختهاي فسيلي، ازطريق طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري پروژه هاي گازرساني بمنظور پاسخ به نيازهاي متقاضيان و مشترکين از جمله بخشهاي خانگي، عمومي و صنعتي استان آذربايجان شرقي درچارچوب دريافت، توزيع، فروش  و حق العمل کاري عمليات با پايبندي به قوانين و استانداردهاي مرجع، و تکيه بر توانمندي و تخصص کارکنان خبره و متعهد و زنجيره تامين توانمند فعاليت  مي نمايد.
بيانيه چشم انداز شرکت :
برترين شرکت خدماتي استان و يکي از سه شرکت برتر گاز استاني کشور تاسال 1404 با تمرکز براهداف کلان زير:
  • ب يشترين سهم  جايگزيني گاز طبيعي با ساير سوختهاي فسيلي
  • ر شد سطح کيفيت خدمات توزيع گاز طبيعي به مشتريان
  • ت وسعه پايدار فرهنگ مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي
  • ر شد مستمر بهره وري عمليات شرکت
  • ي کي از  شرکتهاي برتر خدماتي استان و کشور
  • ن وآوري در ارايه خدمات و فناوري هاي گازرساني
(براي سنجش ميزان تحقق هريک از اين اهداف کلان شاخصهاي کليدي عملکرد در داشبورد مديريت  تعريف شده و پايش مي شوند)چشم انداز اهداف شرکت :