دوشنبه 27 دي 1400

معرفي شركت گاز استان آذربايجان شرقي

       استان آذربايجان شرقي با مساحت 45491 كيلومتر مربع در قسمت شمال غربي كشور واقع شده و مركز آن شهر تبريز است. اين استان داراي 20  شهرستان، 44 بخش، 62 شهر ، 142 دهستان و 2724  روستا مي باشد. بر اساس آخرين آمار رسمي جمعيت استان بالغ بر 3891080 نفر بوده و از اين تعداد 83/71% در نقاط شهري و 17/28% در نقاط روستايي سكونت دارند.
گازرساني در استان آذربايجان شرقي از سال 1368  با احداث يك خط انتقال 1000 پوندي  آغاز گرديده است. در خلال سالهاي 1368 تا پايان آذرماه 1397  تعداد 1526619 مشترك خانگي، تجاري و صنعتي از نعمت گاز طبيعي بهره مند شده اند. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به تبع تغيير رويكرد و سياستهاي كلان كشور در بخش انرژي، برنامه ريزي در جهت استفاده بهينه از گاز طبيعي به عنوان يكي از محورهاي اساسي توسعه پايدار كشور و همچنين تأمين رفاه و آسايش مردم، رشد صنعت، حفظ محيط زيست مطرح و تلاش در جهت جايگزين نمودن گاز به جاي سوختهاي ميان تقطير آغاز گرديد.
همچنين ازسال 1379، براساس سياستهاي كلي وزارت نفت و شركتهاي تابعه، فعاليتهاي گازرساني در اين استان درقالب يك شركت با ماهيت حقوقي مستقل ادامه يافت. اين شركت با احداث 20096 كيلومتر شبكه هاي تغذيه و توزيع 642678  انشعاب گاز، با جذب و پذيرش 1526619 مشترك و جمعيتي بالغ بر 3799368 نفر دراستان اکنون از نعمت خدادادي گاز طبيعي، بهره مند مي باشند.
هم اكنون، کل 62 شهر استان بهره مند از گاز بوده و همچنين 3  نيروگاه در حال بهره برداري و استفاده از گاز طبيعي، 7777 مصرف كننده صنعتي جزء و عمده، 1879روستا در حال بهره برداري از گاز و حدود 233 روستا درحال اجراي پروژه گازرساني مي باشند. بدين ترتيب ضريب پوشش گازرساني شهري حدود 100 درصد و گاز رساني روستايي حدود 93/5 درصد مي باشد كه به نسبت تراكم شهري در نوع خود آماري قابل توجه در كشور بشمار مي رود.